Language of publications: Polish

ISBN 978-83-66249-60-8

Number of pages: 84

Series: Monogrpah

The papers were published as separate chapters.

Published:
Editors:
Table of Contents
Maria BARON-PUDA
Rozwijanie kreatywności i twórczych postaw dla innowacyjnej działalności przedsiębiorstw
Developing creativity for innovative activity of enterprises
Piotr DANIELCZYK, Jacek STADNICKI
FEM simulation of DP steel sheet straightening in roller straightening machine
Symulacja procesu prostowania stali DP na prostowarce wałkowej z wykorzystaniem MES
Marcin MATUSZNY, Izabela KUTSCHENREITER-PRASZKIEWICZ
Indukcja drzew decyzyjnych dla budowy baz wiedzy procesów produkcyjnych
Induction of decision trees for building knowledge bases of production processes
Kateryna MOKLIAKOVA, Andrii BIGDAN, Tetiana BABENKO
Modele oceny kompetencji zawodowych audytorów bezpieczeństwa informacji
Information security auditors’ professional competencies assessment models
Wojciech SKOTNICKI
Zróżnicowanie właściwości tribologicznych i odporności korozyjnej powłok cynkowych otrzymanych na stopach Fe-C
Diversity of tribological properties and corrosion resistance of zinc coatings obtained on Fe-C alloys
Andrzej SUCHETA
Wyznaczanie równowagowego składu spalin z paliw silnikowych
Calculation of equilibrium composition in combustion products

Language of publications: Polish

ISBN 978-83-66249-59-2

Number of pages: 94

Series: Monogrpah
Aims and scope of the book:

 • mechanics and machine building,
 • mechatronics.

The papers were submitted in English and Polish.

The papers were published as separate chapters.

Published:
Editors:
Table of Contents
Adam DREWNIANY, Jacek NOWAKOWSKI
Badania drogowe pojazdów samochodowych
Road tests of motor vehicles
Krzysztof KUBAS
Pomiar wybranych parametrów przekładni z pasem poliklinowym 5PK
Investigation chosen parameters of the transmission with poly-V belt 5PK
Paweł ROSNER
Wyznaczanie niepewności pomiaru promienia okręgu w technice współrzędnościowej
Evaluation of uncertainty of coordinate measurement of circle radius
Mirosław WOJTYŁA
Normalizacja w zakresie niepewności pomiarów współrzędnościowych
Standardization in the scope of the uncertainty of coordinate measurements

Language of publications: Polish / English

ISBN: 978-83-66249-56-1

Number of pages: 342

Series: Monogrpah

Aims and scope of the book:

 • production engineering and management,
 • transport.

The papers were submitted in English and Polish.

The papers were published as separate chapters.

Published:
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Editors:
Table of Contents
Natália BURGANOVÁ, Patrik GRZNÁR, Štefan MOZOL
Supervisor: Milan GREGOR
Projektowanie systemu logistycznego w warunkach produkcyjnych
Design of logistics system in production
Radosław BYRSKI, Konrad PALKIJ
Opiekun naukowy: Paweł ZIOBRO, Dorota WIĘCEK
Zastosowanie SafePilote HSM na wydziale obróbki skrawaniem w przemyśle motoryzacyjnym
Application of SafePilote HSM in production systems in the automotive industry
Anna DZIEMBAŁA, Elżbieta MACIOSZEK
Transport accessibility of selected urban interchanges based on the example of a large city
Dostępność transportowa wybranych węzłów przesiadkowych na przykładzie miasta dużej wielkości
Ivona FILIPOVÁ, Eleonóra BIGOŠOVÁ, Martin GAŠO
Supervisor: Ľuboslav DULINA
Ocena ergonomii pracy pielęgniarek
Evaluation of an ergonomics in the work of nurses
Paweł FURDYGIEL
Opiekun naukowy: Dariusz PLINTA
System doskonalenia procesu produkcyjnego
Production process improvement system
Paweł FURDYGIEL, Robert DROBINA
Opiekun naukowy: Robert DROBINA
Roboty i coboty – wymagania prawne
Robots and cobots - legal requirements
Paweł FURDYGIEL, Paweł JANICA Robert DROBINA
Opiekun naukowy: Robert DROBINA
Bezpieczeństwo maszyn w aspekcie aktów prawnych
Safety of machinery in the aspects of legal acts
Paweł FURDYGIEL, Paweł JANICA Robert DROBINA
Opiekun naukowy: Robert DROBINA
Ocena ryzyka w aspekcie maszyn i urządzeń
Risk assessment for machinery and equipment
Anna GAŁUSZKA
Opiekun naukowy: Janusz MLECZKO
Opracowanie projektu innowacyjnej pomocy dydaktycznej „LeanGAME”
Developing the project of the innovative teaching aid "LeanGAME"
Anna GAŁUSZKA
Opiekun naukowy: Szymon WĄSOWICZ
Badanie zastosowania zasad Lean Management w pracy nauczyciela
Testing the application of the principles of lean management
Aleksandra GREŃ, Paweł ZAZIĘBŁO
Opiekun naukowy: Dariusz PLINTA
Zastosowanie analizy PFMEA w ocenie ryzyka w procesie produkcyjnym
Application of the PFMEA analysis in the risk assessment in the production process
Kinga GIERCZYK, Elżbieta MACIOSZEK
Research of usage of urban bikes stations in Bielsko-Biała
Badania wykorzystania stacji rowerów miejskich w Bielsku-Białej
Vitalii HREBENUIK, Yurii DREIS, Alla HREBENUIK, Iryna LOZOVA
Scientific supervisor: Alexander KORCHENKO
Definitions in the field of personal data protection: a comparative analysis of the legislation of Ukraine and European Union
Definicje w zakresie ochrony danych osobowych: analiza porównawcza prawodawstwa Ukrainy i Europejskiej Unii
Ewa KACZMAR-KOLNY, Damian KOLNY
Opiekun naukowy: Janusz MLECZKO
Rozwiązania Business Intelligence jako wsparcie w controllingu finansowym
Business Intelligence solutions as a support in financial controlling
Piotr KAMIŃSKI, Joanna KOCZUR
Opiekun naukowy: Robert DROBINA
Przegląd wybranych metod zarządzania przedsiębiorstwem pod kątem eliminacji wąskiego gardła w procesie produkcyjnym
Review of selected methods of business management in terms of bottleneck removal in the production process
Tatyana KLUSTA, Zvenyslava KOZANEVYCH, Lesia LADIEVA
System kontroli procesu alkilowania benzenu propylenem w fazie ciekłej
System of control of the process of alkyl-benzel of propylene in the liquid phase
Agata KUREK, Elżbieta MACIOSZEK
Analiza zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych w wybranych województwach w Polsce w latach 2009-2019
Analysis of rail-road crossings incidents in selected voivodships in Poland in 2009-2019
Izabela KUTSCHENREITER-PRASZKIEWICZ
Wyznaczanie czasu montażu na etapie projektowania wyrobu
Standard assembly time setting in an early stage of product development
Karolina MAJDAK
Opiekun naukowy: Maria BARON-PUDA
System szkoleń według TWI w budowaniu motywacji i zaangażowania pracowników produkcji
TWI training system in building motivation and commitment of production workers
Marián MATYS, Gabriela GABAJOVÁ
Supervisor: Martin KRAJČOVIČ
Metodyka projektowania miejsca pracy z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości
Methodology of workplace design using virtual reality
Maciej MICHALAK, Sławomir ORZECHOWSKI
Opiekun naukowy: Dorota WIĘCEK, Paweł ZIOBRO
Wykorzystanie minimalnego smarowania w obróbce skrawaniem
Use of minimum quantity lubrication in machining
Sławomir ORZECHOWSKI, Maciej MICHALAK
Opiekun naukowy: Paweł ZIOBRO, Dorota WIĘCEK
Wybór dostawcy gwintowników z wykorzystaniem systemu monitorowania pracy narzędzi
Choosing threader supplier using a tool monitoring system
Michał PAJĘCKI, Marta POMIETLORZ-LOSKA
Opiekun naukowy: Robert DROBINA
Bezpieczeństwo pracy pracowników działu napraw, konserwacji i instalowania maszyn i urządzeń w Polsce – analiza warunków pracy
Working safety for employees of the repair department, maintenance and installation of machines and equipment in Poland - analysis of working conditions
Marta POMIETLORZ-LOSKA
Opiekun naukowy: Jacek POSTROŻNY
Wielokryterialna ocena i wybór optymalnego usługodawcy logistycznego
Multicriterial assessment and selection of the optimum logistic service provider
Klaudia PROCHOT, Jolanta WYRÓD-WRÓBEL
Opiekun naukowy: Jolanta WYRÓD-WRÓBEL
Wykorzystanie wskaźnika NPS oraz analizy IPA w badaniach satysfakcji klientów kin
The use of NPS index and IPA analysis in cinema customer satisfaction survey
Katarzyna RADWAN
Opiekun naukowy: Aleksander MOCZAŁA
Projektowanie koncepcji innowacji w warunkach produkcji małoseryjnej
Designing the concept of innovation in the conditions of small batch production
Milan SÁGA, Ivana KLAČKOVÁ
Supervisor: Ivan KURIC
Risk management in industry
Zarządzanie ryzykiem w przemyśle
Marieta ŠOLTÉSOVÁ, Barbora BENČOOVÁ
Supervisor: Mário MOLOKÁČ
Zarządzanie środowiskowe transportem turystycznym
Environmental management of tourism transport
Katarzyna TUROŃ, Andrzej KUBIK, Piotr CZECH
Opiekun naukowy: Piotr CZECH
Eksploatacja systemów car-sharingu
Car-sharing systems maintenance
Oleksandra TSYRA, Kateryna SHULAKOVA
Opiekun naukowy: Nataliia PUNCHENKO
Paradygmat synergiczny dla projektowania złożonych systemów technicznych transportu morskiego
Synergy paradigm for designing complex technical systems of shipping
Daria WIECZOREK, Elżbieta MACIOSZEK
Opiekun naukowy: Elżbieta MACIOSZEK
The analysis of the road traffic safety in the city of Jaworzno in 2018-2019
Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego W mieście Jaworzno w latach 2018-2019

Language of publication: Polish / English

ISBN 978-83-66249-55-4

Number of pages: 327

Series: Monogrpah

Aims and scope of the book:

 • processing, transmission and security of information,
 • informatics.

The papers were submitted in English and Polish.

The papers were published as separate chapters.

Published:
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Editors:
Table of Contents
Vladimir BARANNIK, Balzhan SMAILOVA, Yuriy RYABUKHA, Natalia BARANNIK, Oleg STEPANKO, Oleg KULITSA, Aigul SHAIKHANOVA, Mikolaj KARPIINSKI
Metoda dynamicznego kodowania zasobów informacyjnych wideo w systemach robotycznych
Method of dynamic video informational resources encoding in robotic systems
Vladimir BARANNIK, Azamat AZATOV, Ivan CHORNOMAZ, Olexandr SHAIGAS, Evgenіy ELІSEEV, Aigul SHAIKHANOVA, Mikolaj KARPIINSKI
Technologia adaptacyjnej redukcji intensywności bitów w systemie łączności
Technology of adaptive bit intensity reduction in infocommunication system
Dmitry BARANNIK, Balzhan SMAILOVA, Anna HAHANOVA, Yurii BABENKO,
Valerii YROSHENKO, Vitalii SHMAKOV, Aigul SHAIKHANOVA, Mikolaj KARPIINSKI
Technologia strukturalnej klasyfikacji ramek wideo w inteligentnych systemach teleinformatycznych
The technology of structural classification of video frames in intelligent info-communication systems
Valeriy BARANNIK, Azamat AZATOV, Ivan TUPYTSYA, Maksym PARKHOMENKO, Alexander PERSHIN, Pavlo GURZHII, Aigul SHAIKHANOVA, Mikolaj KARPIINSKI
Koncepcja formowania znaków ilościowych dla wewnętrznej restrukturyzacji danych zasobów informacyjnych
The concept of a quantitative sign formation for the internal restructuring of information resource data
Paweł BIEGUN, Krzysztof GRYBOŚ
Opiekun naukowy: Sławomir HERMA
Próba opracowania systemu interpretacji języka migowego w czasie rzeczywistym
An attempt on creating a system for interpreting sign language in real time
Oleksii BUTENKO
Scientific supervisor: Alexander KORCHENKO
Zasady konceptualne umocnienia normatywno-prawnego żądań technicznych do przeprowadzenia badań nielegalnego kopiowania w sektorze bezpieczeństwa i obrony
Conceptual principles of statutory-legal regulation of technical requirements for conducting polygraphic detections in the security and defense sector
Łukasz CZEPIELIK, Konrad BOROŃ, Dominik PEZDA
Opiekun naukowy: Stanisław ZAWIŚLAK
The problem of graph tripartition in a two-criteria evolutionary approach
Problem trójpodziału grafu w dwukryterialnym ujęciu ewolucyjnym
Mykyta DERMENZHI, Tetiana TERESHCHENKO
Supervisor: Oleksii FRAZE-FRAZENKO
Opracowanie systemu zarządzania i śledzenia nawigacji dla systemu motoryzacyjnego w czasie rzeczywistym
Development of a management and navigation tracking system for the automotive system in real time
Jakub EISENBERGER, Piotr KUBALA
Opiekun naukowy: Sławomir HERMA, Dawid KOTRYS
Oprogramowanie wspomagające symulowanie krzywych inżynierskich
Software supporting the simulation of engineering curves
Oleh HARASYMCHUK, Olha BLOSHCHENKO, Vasyl RAMSH
Opiekun naukowy: Oleh HARASYMCHUK
Analysis of principles and systems for detecting remote attacks through the internet
Analiza zasad i systemów wykrywania zdalnych ataków przez Internet
Hryhorii HNATIIENKO, Vira VIALKOVA
Opiekun naukowy: Tetiana BABENKO
Modelowanie systemu bezpieczeństwa informacji wraz z systemem eksperckim oceny jego stabilności
Modeling of information security system and automated expert assessment of integral quality of system functional stability
Olha KOROL, Alla HAVRYLOVA
Supervisor: Olha KOROL
Modele matematyczne hybrydowych crypto-codów z zastosowaniem algorytmu UMAC
Mathematical models of hybrid crypto-code constructions in the UMAC algorithm
Valerii KOVAL, Nadiia KAZAKOVA, Oleksandr SAMKOV, Oleksandr OSINSKYI, Dmytro KALIAN, Vladislav SAMOILENKO
Wielokanałowy cyfrowy dyskryminator zautomatyzowanego systemu monitorowania środków synchronizacji czasu sieci elektrycznych smart
Multi-channel digital discriminator of automated monitoring system of smart-grid power networks time synchronization tools
Svitlana KUZNICHENKO, Yurii GUNCHENKO, Iryna BUCHYNSKA
Klasyfikacja roślinności z wykorzystaniem zdjęć satelitarnych i technologii GIS
Vegetation classification using satellite imagery and GIS technologies
Andrii KUZNICHENKO
Supervisor: Pavlo TESLENKO
Projektowanie systemu planowania trasy transportu z wykorzystaniem Google Maps API i algorytmu Clarke’a-Wright’a
Design of a vehicle routing planning system using Google Maps API and Clarke-Wright algorithm
Volodymyr LARIN, Maksim PAVLENKO
Supervisor: Oleksandr TYMOCHKO
Ulepszona metoda kodowania przewidywalnych ramek z rachunkiem mechanizmów zarządzania w systemach komputerowych
Improved method of coding predictable frames with the account of management mechanisms in computer systems
Andrew LISHCHYTOVYCH, Olexandr SHMATOK, Olga VESELSKA, Yuriy FINENKO
Opiekun naukowy: Volodymyr PAVLENKO
Praktyczne aspekty stosowania systemów spellchecking w dziedzinie medycznej
Practical aspects of the spellchecking systems usage in the medical domain
Oleksandr MILOV, Stanislav MILEVSKYI, Volodymyr ALEKSIYEV
Creation of a methodology for building security systems for multimedia information resources in social networks
Opracowanie metodologii tworzenia systemów bezpieczeństwa dla zasobów informacji multimedialnych w sieciach społecznościowych
Larysa MURYTENKO, Valeriia SOLODOVNIK
Scientific supervisor: Yanina SHESTAK
Opracowanie metodyki rozwoju sprzętowych technik równoważenia obciążenia rozproszonych sieci informacyjnych
Algorithm of load balance optimization on hardware resources of information systems
Grzegorz OLCZYK, Marek DOBOSZ
Opiekun naukowy: Dariusz JEMIELNIAK
Pozyskiwanie wiedzy w procesie Design Thinking: empatyzacja i ludzkie potrzeby w obszarze software engineering
Acquiring knowledge in the Design Thinking process: empathy and human needs
Ivan OPIRSKYY, Yevhen SHTEFANIUK, Ihor IVANCHENKO, Ihor VOSCHYK
Opiekun naukowy: Ivan OPIRSKYY
Analysis of application of existing fake news recognition techniques to counter information propaganda
Analiza stosowania istniejących technik rozpoznawania fałszywych wiadomości do przeciwdziałania propagandzie informacyjnej
Anton PETROV, Olga VESELSKA, Elena POPOVA, Oleksandr PETROV, Ruslana ZIUBINA
Wybrane aspekty związane z niezawodnością oprogramowania
Some aspects of a software reliability problem
Volodymyr POHREBENNYK, Natalia BERNATSKA, Volodymyr KARPINSKYI, Kornel WARWAS
Opiekun naukowy: Volodymyr POHREBENNYK
Application of artificial neural networks to increase the efficiency of water treatment processes
Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do zwiększenia wydajności procesów uzdatniania wody
Volodymyr POHREBENNYK, Elvira DZHUMELIA, Pawel FALAT, Krzysztof WITOS
Opiekun naukowy: Volodymyr POHREBENNYK
Geoinformation systems for monitoring of territories of mining and chemical enterprises
Systemy geoinformacyjne do monitoringu terenów przedsiębiorstw górniczych i chemicznych
Bogdan OROBCHUK, Ivan SYSAK, Serhii BABIUK, Mikołaj KARPINSKI, Daniel JANCARCZYK
Rozwój i wdrożenie lokalnej sieci bezprzewodowej w procesie edukacyjnym na bazie symulatora kontroli wysyłki
Development and implementation of a local area wireless network in the educational process on the basis of the dispatch control simulator
Jarosław SOCHA, Bartłomiej ŻYWCZAK
Opiekun naukowy: Sławomir HERMA, Dawid KOTRYS
Sferogebra
V. SOLODKA, O.OSHAROVSKAYA
Sterowanie szybkością przesyłu bitów do falkowego kodowania obrazów
Bit rate control for wavelet image coding
Anna TORCHYLO, Andrii BIGDAN
Opiekun naukowy: Tetiana BABENKO
Analiza „bezplikowego” złośliwego oprogramowania oraz możliwych ataków
Analysis of “fileless” malware and attacks
Olga VESELSKA, Oleksandr PETROV, Anton PETROV, Ruslana ZIUBINA
Metody i algorytmy klasyfikacji danych
Methods and algorithms of data classification
Olga VESELSKA, Oleksandr PETROV, Anton PETROV, Gulmira SHANGYTBAYEVA, Ruslana ZIUBINA
Przetwarzanie informacji cyfrowych z wykorzystaniem analizy głównych składowych
Processing of digital information using the Principle Component Analysis

Language of publication: Polish / English

ISBN 978-83-66249-54-7

Number of pages: 419

Series: Monogrpah

Aims and scope of the book:

 • mechanics and machine building,
 • automation and robotics,
 • mechatronics.

The papers were submitted in English and Polish.

The papers were published as separate chapters.

Published:
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Editors:
Table of Contents
Marcin ANIOŁA
Opiekun naukowy: Arkadiusz TRĄBKA
Numeryczna analiza wytrzymałościowa mobilnego żurawia warsztatowego
Numerical strength analysis of a mobile workshop crane
Henrietta BAN
Opiekun naukowy: Vitaly GERASIMOV, Alexander MOLNAR
System monitoringu IoT z zastosowaniem modułu WEMOS D1
Development of an IoT monitoring system based on the WEMOS D1 module
Barbora BENČÖOVÁ, Marieta ŠOLTÉSOVÁ
Supervisor: Mário MOLOKÁČ
Wpływ transportu na środowisko
The impact of transport on the environment
Marek BRYKCZYŃSKI
Analysis of the electric power steering system's worm gear friction impact on the steering wheel torque
Analiza wpływu tarcia przekładni ślimakowej elektrycznego układu wspomagania kierownicy na wartość przyłożonego do niej momentu obrotowego
Martin BOHUŠÍK, Vladimír BULEJ, Miroslav CÍSAR, Michal BARTOŠ
Opiekun naukowy: Ivan KURIC
System monitoringu dla pszczół
Creation of a monitoring system for bees
Aleksy CIURKO
Opiekun naukowy: Arkadiusz TRĄBKA
Analiza wytrzymałościowa elektrycznego roweru górskiego z silnikiem mocowanym do ramy
Strength analysis of an electric mountain bike with a motor attached to the frame
Szymon DAMEK, Andrzej NOWAK
Opiekun naukowy: Andrzej NOWAK
Identyfikacja czynników wpływających na stabilność lotu BSL
Identification of factors affecting BSL flight stability
Paweł FURDYGIEL, Natalia HORODECKA, Robert DROBINA
Opiekun naukowy: Robert DROBINA
Zastosowanie robotów w przemyśle
Application of robots in industry
Daniela HARACHOVÁ
Opiekun naukowy: Róbert GREGA
Mechanizmy napędowe o wysokiej precyzji w maszynach
High-precision gear mechanisms in machinery
Serhii IVANOV, Hanna DEKUSHA, Oleg DEKUSHA
Supervisor: Roman SERHIIENKO
Przetwarzanie danych w systemie informacyjno-pomiarowym do synchronicznej analizy termalnej
Data processing in synchronous thermal analysis information measurement system
Sebastian JAGOSZ, Bartosz SLACZAŁEK
Opiekun naukowy: Józef DREWNIAK
Zakresy przełożeń kinematycznych przekładni planetarnych 2KH
Range of 2KH planetary gear ratios
Michał JUZEK
Opiekun naukowy: Grzegorz WOJNAR
Wpływ budowy wewnętrznej koła zębatego na częstotliwości modalne
Impact of the internal construction of a gear on modal frequencies
Peter KAŠŠAY, Matej URBANSKÝ, Michal PUŠKÁR
Supervisor: Jaroslav HOMIŠIN
Sprzęgło wysokoelastyczne ze sprężynami spiralnymi nadające się do zastosowania w przemyśle motoryzacyjnym
Highly-flexible spiral spring shaft coupling suitable for use in automotive industry
Jaromír KLARÁK, Adrián HAJDUČÍK, Martin BOHUŠÍK
Supervisor: Ivan KURIC
Methods of processing point cloud to achieve improvement data possibilities
Metody przetwarzania chmury punktów w celu poprawy jakości danych
Wojciech KŁODA, Michał KUNC, Piotr KAMIŃSKI, Joanna KOCZUR
Opiekun naukowy: Robert DROBINA
Górska turystyka rowerowa - aspekty prawne oraz projekt wentylatora rowerowej tarczy hamulcowej
Mountain biking tourism - legal aspects and a project of a bicycle disc brake ventilator
Aleksandra KŁOS-WITKOWSKA
Badanie oddziaływania pola elektromagnetycznego z materią na podstawie analizy głębokości wnikania
Interaction study of electromagnetic field with matter on the basis of penetration depth analysis
Aleksandra KŁOS-WITKOWSKA, Vasyl MARTSENYUK
Wpływ czynników zewnętrznych aplikowanych razem na komponent warstwy receptorowej biosensorów
Influence of external factors applied together on the component of the biosensor receptor layer
Yuriy D. KOVALEV, Paweł FALAT, Lidiya M. TYMOSHENKO, Kornel WARWAS, Ruslana ZIUBINA
Opiekun naukowy: Borys E. PANCHENKO
Skośno-symetryczny stan obciążenia powłok cienkościennych o skończonej długości z mieszanymi warunkami brzegowymi w podporach
Skew-symmetric elasticity problem for a thick-walled shell of finite length with mixed boundary conditions on its bases
Maciej KUŚNIERZ
Opiekun naukowy: Marcin HONKISZ
Koncepcja i realizacja autorskiego systemu powiadamiania o przejeździe pojazdu uprzywilejowanego
Concept and implementation of a proprietary system for notification of the passage of a privileged vehicle
Jozef KRAJŇÁK, Robert GREGA
Opiekun naukowy: Jaroslav HOMIŠIN
Rozkład temperatury powierzchni zewnętrznej elementu elastycznego przy różnych reżimach eksploatacji
Influence of external surface temperature in flexible element during various operational regimes
Laura LACHVAJDEROVÁ, Michal PUŠKÁR
Supervisor: Jaroslava KÁDÁROVÁ
Układy napędowe stosowane w pojazdach elektrycznych
Propulsion systems used in electric vehicles
Matúš LAVČÁK, Michal PUŠKÁR, Silvia MALÁKOVÁ, Matej URBANSKÝ, Peter KAŠŠAY, Samuel SIVÁK, Michal DEMKO
Supervisor: Michal PUŠKÁR
Badanie cyklu spalania, wydajności oraz parametrów emisji spalin w technologii HCCI
The research of combustion cycle, performance and emission parameters of HCCI technology
Jędrzej ŁAMACZ
Opiekun naukowy: Ireneusz WRÓBEL
Analiza MES elementu zderzaka samochodu osobowego
FEM analysis of the car bumper element
Mateusz MARKIEFKA
Opiekun naukowy: Jacek RYSIŃSKI
Układ sterowania minimalizujący wahania ładunku
Control system to minimize load swing
Mateusz MARKIEFKA
Opiekun naukowy: Jacek RYSIŃSKI
Układy pomiarowe w technologii MEMS
Measurement systems in MEMS technology
Karol MATUSZNY
Opiekun naukowy: Krzysztof PARCZEWSKI
Analiza stateczności pojazdów użytkowych przeprowadzona na podstawie badań wózka widłowego
Commercial vehicle stability analysis based on forklift tests
Mateusz MOTYKA
Opiekun naukowy: Ireneusz WRÓBEL
Symulacja procesu spawania z wykorzystaniem metody elementów skończonych
Simulation of the welding process using the FEA
Bartłomiej NOWIŃSKI
Opiekun naukowy: Arkadiusz TRĄBKA
Analiza wpływu struktury wzmocnień na wybrane własności skrzynkowej konstrukcji ramy nośnej żurawia samochodowego
Influence of reinforcements on selected properties of box structure carrier frame of truck crane
Michał PENKAŁA
Opiekun naukowy: Andrzej MACZYŃSKI, Marcin HONKISZ
Stanowisko do badania drgań w układzie niezależnego zawieszenia pojazdu
Stand for testing vibrations in the independent suspension system of a vehicle
Anna PIEC
Opiekun naukowy: Jacek NOWAKOWSKI
Wpływ lepkości oleju silnikowego na parametry silnika tłokowego
Effect of viscosity of engine oil on piston engine parameters
Samuel SIVÁK, Silvia MALÁKOVÁ
Opiekun naukowy: Silvia MALÁKOVÁ
Możliwości zastosowania MES w analizie deformacji przekładni
Possibilities of FEM application in gearing deformation analysis
Volodymyr SOKOLOV, Artem PLATONENKO, Lidiia KUZMENKO
Scientific supervisor: Volodymyr BURIACHOK
Opracowanie niskobudżetowych analizatorów widma dla IoT i sieci czujników
Development of low-budget spectrum analyzers for IoT and sensor networks
Piotr SZCZYGIEŁ
Opiekun naukowy: Izabella RAJZER
Druk 4D – czym różni się od druku 3D
4D printing – how it differs from 3D printing
Mateusz ŚLIWKA, Kacper CIEŚLAR
Opiekun naukowy: Józef DREWNIAK
Stanowisko do wyznaczania sztywności polimerowych kół zębatych
Stand for determining the stiffness of polymer gear wheel
Matej URBANSKÝ, Peter KAŠŠAY, Michal PUŠKÁR
Supervisor: Jaroslav HOMIŠIN
Pneumatyczne sprzęgło elastyczne bębnowe stosowane w przemyśle motoryzacyjnym
Drum pneumatic flexible shaft coupling applicable in the automotive industry
Piotr WAJDZIK
Opiekun naukowy: Henryk WNĘK
Pomiary emisji wybranych związków spalin i zużycia paliwa pojazdu z napędem hybrydowym
Measurements of emissions of exhaust selected compounds and fuel consumption of a vehicle with hybrid drive
Artur ZAWADA
Opiekun naukowy: Jacek RYSIŃSKI
Robot humanoidalny – pierwsze kroki
The first steps of a humanoid robot
Piotr ZYZAK, Piotr SZCZYGIEŁ
Opiekun naukowy: Piotr ZYZAK
Problematyka znakowania laserowego kodów na elementach części maszyn
Problems of laser marking of codes on machine parts elements
Anna KUROWSKA, Joanna WRONA, Anna NIKODEM, Izabella RAJZER
Analiza homogeniczności dodatku modyfikującego w stopie polikaprolaktonu w oparciu o badania mikrotomografii komputerowej
Micro-computed tomography analysis of homogenicity of the modifying additive in the polycaproplactone melt

Language of publications: Polish / English

ISBN: 978-83-66249-26-4 (Vol. 3)

ISBN: 978-83-66249-23-3

Number of pages: 193

Series: Monogrpah

Aims and scope of the book:

 • production engineering and management.

The papers were submitted in English and Polish.

The papers were published as separate chapters.

Published:
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Editors:
Table of Contents
1 Ivan ANTONIUK, Martin KRAJČOVIČ, Radovan SVITEK, Olha KOLESNYK, Ľuboslav DULINA
Design of automated logistics system in a digital factory area
2 Jakub BANAŚ, Maciej MICHALAK, Sławomir ORZECHOWSKI
Opiekun naukowy: Paweł ZIOBRO, Dorota WIĘCEK
Measurements in numerically controlled machine tools and their application in Industry 4.0
3 Łukasz BYRDY
Opiekun naukowy: Dariusz WIĘCEK
Technical comunication in the enviorment of solidworks with the usage of composer application
4 Bartosz CIEŚLA
Opiekun naukowy: Janusz MLECZKO
Selected aspects of information management in ERP class systems for engineer-to-order products
5 Oleg DEKUSHA, Sergiy KOBZAR, Serhii IVANOV
Science supervisor: Svitlana KOVTUN
Calorimetric method for measuring the emissivity of coatings and material surfaces
6 Stanisław GAURA
Opiekun naukowy: Robert DROBINA
Ergonomic in working environment
7 Karolina KŁAPTOCZ, Ewa KACZMAR, Damian KOLNY
Opiekun naukowy: Janusz MLECZKO
Traditional cost accounting and throughput accounting in determining production profitability
8 Aleksandra KOBIELA, Ewa KACZMAR
Opiekun naukowy: Dorota WIĘCEK
New models in production management - Configure To Order and Make To Availability
9 Olha KOLESNYK,Ivan ANTONIUK, Miroslava BARBUŠOVÁ
Supervisor: Peter BUBENÍK
Analysis of the system of internal logistic
10 Damian KOLNY, Bartosz CIEŚLA, Janusz MLECZKO
Opiekun naukowy: Janusz MLECZKO
Dynamic visualization of process data as a support of bottlenecks management in SMEs
11 Marcin MATUSZNY
Opiekun naukowy: Izabela KUTSCHENREITER-PRASZKIEWICZ
Processing and identification of production knowledge for knowledge base build for production processes
12 Maciej MICHALAK, Jakub BANAŚ, Sławomir ORZECHOWSKI
Opiekun naukowy: Paweł ZIOBRO, Dorota WIĘCEK
Lubrication systems in MQL
13 Natalia MIERZEJEWSKA
Opiekun naukowy: Cezary SZWED
Improving the production process of the belt conveyor drive unit in the XYZ company
14 Sławomir ORZECHOWSKI, Maciej MICHALAK, Jakub BANAŚ
Opiekun naukowy: Paweł ZIOBRO Dorota WIĘCEK
Machine learning. Benefits of application in the production industry
15 Krystian PAPIEROWSKI
Opiekun naukowy: Cezary SZWED
Improving ceramic material production in the brick factory ABC
16 Karol SODZAWICZNY
Izabela KUTSCHENREITER-PRASZKIEWICZ
Product development with the use of Kano model and risk assessment
17 Mateusz SOŁTYSIK
Opiekun naukowy: Aleksander MOCZAŁA
Trends in ways of cooling injection molds
18 Jakub TYRTANIA
Opiekun naukowy: Paweł ZIOBRO, Dorota WIĘCEK
Application of vibration monitoring systems in Industry 4.0

Language of publication: Polish / English

ISBN: 978-83-66249-25-7 (Vol. 2)

ISBN: 978-83-66249-23-3

Number of pages: 418

Series: Monogrpah

Aims and scope of the book:

 • processing, transmission and security of information,
 • informatics.

The papers were submitted in English and Polish.

The papers were published as separate chapters.

Published:
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Editors:
Table of Contents
1 Igor ANDRUSHCHAK, Andriy SVERSTIUK, Nazar MILYAN
Opiekun naukowy: Vasyl MARTSENYUK
Microservices architecture of one solution for emergency medicine
2 Natalia BARANNIK, Оksana STETSENKO, Oleg KULITSA, Tomasz GANCZARCZYK, Gulmira SHANGYTBAYEVA, Patryk ZAJAC, Roman PUHACHOV
Building a conceptual model of a video stream intensity control method based on a multiagent system
3 Vladimir BARANNIK, Vadym FUSTII, Vladyslav DENDARENKO, Oleksandr DODUKH, Valeriy BARANNIK, Krzysztof WITOS, Marcin KLOC
Evaluation of aerial photographs masking methods effectiveness
4 Vladimir BARANNIK, Vitaly TVERDOKHLEB, Yuriy RYABUKHA, Albert LEKAKH, Ruslana ZIUBINA, Rafal NOWAK, Oleksandr SLOBODYANYUK
Efficient encoding of dct transformants in video data intensity control technologies
5 Vladimir BARANNIK, Maxsim PARKHOMENKO, Dmitry BARANNIK, Pavel GURZHII, Mikolaj KARPINSKI, Aigul SHAIKHANOVA, Katarzyna PIOTRKOWSKA-KASOLIK
The method of encoding video information systems based on the identification of structural dependencies in the key frames
6 Vladimir BARANNIK, Alexander MUSIENKO, Sergy SIDCHENKO, Victoriya HIMENKO, Imad IREIFIDZH, Adam CICHY, Yurii BABENKO
Conceptual approach of aerial photographs clustering in the aero monitoring system structural space
7 Yuliia BOIKO, Ruslana ZIUBINA, Olga VESELSKA
Opiekun naukowy: Oleksandr YUDIN
Analysis of methods and systems supporting decision-making in the field of cybersecurity tasks
8 Natalia BOKHA, Lesia SHOVKOPLAS
Opiekun naukowy: Vitaly GERASIMOV, Olexandr MOLNAR
Technologies of 3D design and printing of corset garments
9 Svitlana CHAPLINSKA, Dmytro KOSTYRKO
Opiekun naukowy: Elena NYEMKOVA
The Authentication System of the IoT Devices by Internal Electrical Noise
10 Łukasz CZEPIELIK, Kamil HARĘŻA, Konrad KORZONKIEWICZ, Bartosz WRÓBEL
Opiekun naukowy: Stanisław ZAWIŚLAK
Transformation of randomly generated non-directed graph into eulerian graph and determination of eulerian cycle
11 Larisa DAKOVA, Valeria SOLODOVNIK
Scientific supervisor: Serhii DAKOV
Analysis of SDN network management by software
12 Mykyta DERMENZHI
Supervisor: Oleksii FRAZE-FRAZENKO
Panorama tours management application development
13 Iryna DMYTRIEVA
Opiekun naukowy: Oleksandr OKSIIUK
Blockchain technology in information security tasks
14 Yurii DREIS, Iryna LOZOVA, Andrii BISKUPSKYI, Yevhenii PEDCHENKO, Yevheniia IVANCHENKO
Scientific supervisor: Alexander KORCHENKO
GDPR-model of parameters for estimating losses from loss of personal data
15 Anna GAŁUSZKA, Tomasz KOPCZYŃSKI
Opiekun naukowy: Szymon WĄSOWICZ
Project development and opinion study on the use of the innovative teaching game "Smart mathematics"
16 Oleksii GAVRYLENKO, Yuliia KOZHEDUB, Serhii IVANCHENKO, Yevhen PELESHOK, Nina CHALA
Scientific supervisor: Alexander KORCHENKO
Peculiarities of application of harmonized international standards for the esablishment of information protection systems in Ukraine
17 Andrii GIZUN, Vladyslav HRIHA, Anna BLIDAR, Maria ROSHCHUK, Svitlana DERKACH
Supervizor: Andrii GIZUN
Insider attacks system identification
18 Oleh HARASYMCHUK, Vasyl RAMSH, Viktoriia TYSHCHENKO
Opiekun naukowy: Oleh HARASYMCHUK
The analysis of the methods of computer information systems protection by misleading the attacker
19 Paveł HAUNOV
Opiekun naukowy: Aleksei KRAWCZENKO
Analysis of data transmission networks for use in a system for collecting, transmitting and processing information for monitoring the humidity and temperature of agricultural land using information wireless telecommunication facilities
20 Serhii HOLUB, Svitlana KUNYTSKA
The concept of multi-agent intellectual monitoring systems
21 Vitalii HREBENUIK, Yurii DREIS, Alla HREBENUIK, Oleksii GAVRYLENKO
Scientific supervisor: Alexander KORCHENKO
Criteria for assigning objects to critical infrastructure of Ukraine
22 Łukasz JUROSZEK
Opiekun naukowy: Stanisław ZAWIŚLAK
Web based multi-criteria constraint graph bi partitioning – evolutionary approach
23 Dmytro KATSIDYM, Svitlana CHAPLINSKA
Opiekun naukowy: Yuriy LAKH
Information security assurance of banking electronic payment system
24 Viktor KIFER
Scientific supervisor: Nataliya ZAGORODNA
Detection of P and T waves positions in ECG signals
25 Olha KOROL, Alla HAVRYLOVA
Supervisor: Serhii YEVSEIEV
Practical UMAC algorithms based on crypto code designs
26 Borys LYPA, Oleh IVER, Viktor KIFER
Supervisor: Nataliya ZAGORODNA
Application of machine learning methods for network intrusion detection system
27 Hanna MARTYNIUK, Nadiia MARCHENKO, Olena MONCHENKO, Serhii LAZARENKO
Vector model of noise signal and its main components
28 Oleksandr MARUKHNENKO, Yevgeniy KOTUKH
Opiekun naukowy: Gennady KHALIMOV
Analysis of the structure and parameters of the SPHINCS + algorithm
29 Serhii MAZOR, Vladyslav LASHCHENKO, Vladyslav ODINTSOV
Scientific supervisor: Victor IEROKHIN
Two-mirror antenna irradiator
30 Andrii OKHRYMENKO
Opiekun naukowy: Svitlana KUZNICHENKO
Software development for distributed control and accounting system of the heat energy
31 Ivan OPIRSKYY, Larysa RAKOBOVCHUK, Nazarii DZIANYI
Opiekun naukowy: Valeriy DUDYKEVYCH
Research and software optimization of laser vibration sensor
32 Dmytro PALKO, Vira VIALKOVA
Opiekun naukowy: Tetiana BABENKO
Intellectual models for cyber security risk assessment
33 Ivan PARKHOMENKO, Serhii DAKOV
SDN network reliability improving
34 Yevhen PELESHOK, Oleksii GAVRYLENKO, Vasyl NEKOZ, Кostyantin GERASIMOV
Scientific supervisor: Serhii IVANCHENKO
Ways to justify the protection of information from leakage by technical channels for modern ITS
35 O.O. POPOV, S. D. ASABASHVILI, V.O. ZARITSKYI
Supervisor M.O. PETRYSHCHE
Biometric finger scanner access control system
36 Dmytro SABODASHKO
Opiekun naukowy: Volodymyr KHOMA
ECG signal temporal normalization in system of biometric identification
37 Yanina SHESTAK , Larysa MURYTENKO
Scientific supervisor: Olexander OKSIUK
Methodology of distributed information networks hardware load balancing techniques development
38 Yevhenii SHTEFANIUK, Ivan OPIRSKYY, Ihor IVANCHENKO, Kateryna PINDEL
Opiekun naukowy: Ivan OPIRSKYY
Deepfake – new technology for impersonation in cyberattacks
39 Oleksandr SIEVIERINOV, Svitlana KHALIMOVA
Opiekun naukowy: Dmitro PROKOPOVICH-TKACHENKO
The protection method templates on the basis of the code noising
40 Anastasiia SKLIARUk
Supervisor: Yevhen Vasiliu
Classification of the methods of eavesdropping and data corruption in quantum cryptosystems
41 R. V. SKURATOVSKII, Aled WILLIAMS
A solution of the inverse problem to doubling of twisted Edwards curve point over finite field
42 Paulina STACHNIK, Michał ŚLIWA
Opiekun naukowy: Stanisław ZAWIŚLAK
The problem of finding the Euler cycle and path in an undirected graph
43 Pavel STETSENKO, Andrii VLASOV
Opiekun naukowy: Gennady KHALIMOV
Blockachain-based decentralized systems architecture
44 Dmytro TOLBATOV
Supervisor: Serhii HOLUB
Timeline analysis with different information levels
45 Oleksandra TSYRA, Vazmishan NASIBOVA
Opiekun naukowy: Nataliia PUNCHENKO
Selection of the model as a factor for control of digital space-time processing of hydroacoustic signals in the multi-beam echo sounders
46 Stanisław ZAWISLAK
Annotated bibliography of students’ papers published in the proceedings of the conference “engineer of xxi century” – prepared under supervision of Stanisław Zawiślak
47 Stanisław ZAWIŚLAK
The Holy Trinity in the light of graph theory

Language of publication: Polish / English

ISBN: 978-83-66249-24-0 (Vol. 1)

ISBN: 978-83-66249-23-3

Number of pages: 419

Series: Monogrpah

Aims and scope of the book:

 • mechanics and machine building,
 • automation and robotics,
 • mechatronics.

The papers were submitted in English and Polish.

The papers were published as separate chapters.

Published:
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Editors:
Table of Contents
1 Michal BARTOŠ, Ivan KURIC
Supervisor: Vladimir BULEJ
The usage possibility analysis of parallel robots for vision-based monitoring in production facility
2 Bartłomiej BEDNARZ
Opiekun naukowy: Krzysztof PARCZEWSKI
Comparison of radial and angular stiffness of suspension arm bushes for chosen direction of load application
3 Paweł BŁASZCZAK
Opiekun naukowy: Roman STRYCZEK
Concept of construction of a dedicated friction drilling machine tool
4 Marek BRYKCZYŃSKI
A model based analysis of dynamics of a single pinion electric power steering system
5 Jędrzej CEBRAT
Opiekun naukowy: Jacek NOWAKOWSKI
Overview of mechanical and electronic solutions to simplify vehicle driving with regard to the needs of people with disabilities
6 Wojciech EDYKO
Opiekun naukowy: Marcin LEFIK
Temperature control using a PLC and fuzzy logic
7 Patryk FIJAK
Opiekun naukowy: Tomasz KNEFEL
Analysis of the heat emission process in the combustion engine cylinder
8 Krzysztof FORMAS
Opiekun naukowy: Izabella RAJZER, Ireneusz WRÓBEL
Simulation of stick's injection process used in 3D printing for medical applications
9 Ivan GREGA, Robert GREGA
Opiekun naukowy: Robert GREGA
Simple approach for pure cubic nonlinear vibrating systems
10 Krystian GRZELAK
Opiekun naukowy: Arkadiusz TRĄBKA
Robotic foundry design and simulation
11 Daniela HARACHOVÁ
Opiekun naukowy: Robert GREGA
Deformation of spring wheel and its impact on gear design
12 Kacper HOŁDA, Karol JABŁOŃSKI
Opiekun naukowy: Tomasz GRYCHOWSKI
Comparison and evaluation of parameters of experimental power supply modules
13 Aleksandra JARCO
Opiekun naukowy: Jacek PEZDA
Influence of the selected finish turning parameters on components of the machining forces of AlSi12(Fe) alloy
14 Michał JAMBOR, Klaudia WALASZCZYK
Opiekun naukowy: Ewa STANIEWSKA
Characteristics of the technological process of printer circuits in the form of tiles
15 Michał JUZEK, Grzegorz WOJNAR
Opiekun naukowy: Grzegorz WOJNAR
Autodesk inventor as a tool for the analysis of contact area of cooperating teeth in case of gearbox with nonparallel axes
16 Dmytro KALIAN, Nadiia KAZAKOVA, Boris KRAVCHENKO
Supervisor: Valerii KOVAL
Automated system for monitoring synchronizing precise time signals at smart-grid power plants
17 Piotr KAMIŃSKI, Miłosz KUCZMIERCZYK
Opiekun naukowy: Robert DROBINA
Model design of automatic sorting machine
18 Peter KAŠŠAY, Matej URBANSKÝ, Silvia MALÁKOVÁ, Michal PUŠKÁR
Supervisor: Jaroslav HOMIŠIN
Pneumatic flexible shaft coupling with hose flexible element
19 Ivana KLAČKOVÁ, Jaromír KLARÁK, Ivan KURIC
Utilization of deep learning methods in Matlab
20 Jaromír KLARÁK, Matej KANDERA, Ivan KURIC
Transformation of point cloud into the two-dimensional space based on fuzzy logic principles
21 Tatyana KLUSTA, Zvenyslava KOZANEVYCH
Supervisor: Lesia LADIEVA
Optimal control of benzene alkyd process by propylene in liquid phase
22 Aleksandra KŁOS-WITKOWSKA, Vasyl MARTSENYUK
Research on the impact of non-ionizing radiation with solutions through the analysis of electromagnetic field distribution scans in the radio waves ranges
23 Jozef KRAJŇÁK, Silvia MALÁKOVÁ
Opiekun naukowy: Jaroslav HOMIŠIN
Behaviour of change relating to the polytropic coefficient in thermodynamic processes within gaseous medium inside the shaft coupling
24 Ján LUMNITZER, Martin MANTIČ, Michal PUŠKÁR, Dušan PUŠKÁR
Opiekun naukowy: Martin MANTIČ
Measuring wheel load of lifting equipment during their operation
25 Silvia MALÁKOVÁ, Michal PUŠKÁR, Peter KAŠŠAY, Jozef KRAJŇÁK
Opiekun naukowy: Jaroslav HOMIŠIN
Investigation of causes concerning tooth damage in the gearboxes
26 Mateusz MARKIEFKA
Opiekun naukowy: Jacek RYSIŃSKI
Example of controlling anthropomorphic robot
27 Bereza Oleh MYKOLAYOVYCH
Supervisor: Ladieva Lesia ROSTYSLAVIVNA
Mathematical modeling of the process of vacuum membrane distillation
28 Andrii NAZARENKO, Zinaida BUROVA
Supervisor: Vitalii BABAK
Wireless automatic street lighting control and monitoring system
29 Aleksander NOWICKI
Opiekun naukowy: Jarosław JANUSZ
Design of the control system of the vehicle model with screw drive
30 Oleksandr POLISHCHUK, Natalia ARTSYBASHEVA, Natalia SEMENYUK
Opiekun naukowy: Tetiana MELENCHUK
Thermodynamic approach to the study of the patterns of structure formation of hardening coatings for car parts
31 Cezary PIECHOWICZ
Opiekun naukowy: Jacek RYSIŃSKI
Design and execution of a RHex robot platform
32 Bartłomiej PIECUCH, Krzysztof STANIAK, Łukasz TALIK
Opiekun naukowy: Jarosław JANUSZ
Design and performance of a CNC milling machine
33 Dušan PUŠKÁR, Michal PUŠKÁR, Ján LUMNITZER, Sylvia MALÁKOVÁ
Opiekun naukowy: Dušan PUŠKÁR
Fluence of ignition curve modification on engine performance characteristics
34 Michal PUŠKÁR, Dušan PUŠKÁR, Ján LUMNITZER, Peter KAŠŠAY, Matej URBANSKÝ
Opiekun naukowy: Michal PUŠKÁR
The control of engine equipped with the HCCI combustion technology
35 Patryk SERAFIN
Opiekun naukowy: Jerzy MARSZAŁEK
Finite element modelling of hybrid composite laminate
36 Anzhelika STAKHOVA
Investigation of the effect of the power of acoustic emission signals in predicting the tribosystem resource
37 Vladimír STENCHLÁK, Ivan ZAJAČKO, Ivan KURIC
Impact of weights and biases on the output of neurons
38 Kamil SUWAJ
Opiekun naukowy: Jarosław JANUSZ
RFID in industry
39 Jakub URBANSKÝ, Daniel PÁL, Michal ŠPES
Opiekun naukowy: Ľubomír BEŇA
Measurement of the influence of ambient conditions on the current carrying capacity of the 143-AL1 / 25-ST1A conductor
40 Matej URBANSKÝ, Peter KAŠŠAY, Michal PUŠKÁR
Supervisor: Jaroslav HOMIŠIN
Tangential pneumatic flexible shaft coupling with serial arranged flexible elements
41 Jarmila VOJTKOVÁ, Matej URBANSKÝ, Peter KAŠŠAY
Supervisor: Jaroslav HOMIŠIN
Planets in toroidal drive
42 Kamil WĘGLARZ
Opiekun naukowy: Tomasz KNEFEL
The problem of the wear of components of the low beam system in passenger cars and its impact on driving comfort and safety
43 Mateusz WYPCHAŁ
Opiekun naukowy: Andrzej MACZYŃSKI
Assessment of the road safety condition on the regional Road 942 within the administrative borders of Bielsko-Biala
44 Kamil WYROBEK
Opiekun naukowy: Roman STRYCZEK
Analysis of the impact of 3D printing parameters on the mechanical and economic properties of printed parts
45 Artur ZAWADA
Opiekun naukowy: Jarosław JANUSZ
Trajectory study of caterpillar vehicle

Mechanisms and Machine Science

Book Cover: Engineer of the XXI Century: Proceedings of the VIII International Conference of Students, PhD Students and Young Scientists

Engineer of the XXI Century: Proceedings of the VIII International Conference of Students, PhD Students and Young Scientists

Editors: Stanislaw Zawislak, Jacek Rysiński

eBook ISBN 978-3-030-13321-4

DOI 10.1007/978-3-030-13321-4

Hardcover ISBN 978-3-030-13320-7

Series ISSN 2211-0984

Publisher: Springer International Publishing

Series Title: Mechanisms and Machine Science - link

Technologies, processes and systems of manufacturing - 2018 vol. 3

Language of publications: Polish / English

ISBN: 978-83-65182-97-5 (Vol. 3)

ISBN: 978-83-65182-92-0

Number of pages: 214

Series: Monogrpah

Aims and scope of the book:

 • production engineering and management.

The papers were submitted in English and Polish.

The papers were published as separate chapters.

Published:
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Editors:
Table of Contents
1 Miroslava BARBUŠOVÁ, Eleonóra BIGOŠOVÁ, Ivana ČECHOVÁ
Scientific supervisor: Iveta MEDVECKÁ
Enterprise productivity measurement system
2 Krzysztof BIEGUN
Scientific supervisor: Robert DROBINA
Evolution of gas installations in automotive industry
3 Krzysztof BIEGUN
Scientific supervisor: Robert DROBINA
Unconventional power sources of cars
4 Eleonóra BIGOŠOVÁ, Miroslava BARBUŠOVÁ
Scientific supervisor: Ľuboslav DULINA
Increasing tool life using the DOE method and minitab software
5 Tomasz BOROWY
Scientific supervisor: Janusz MLECZKO
Theory of constrains in LEAN SIX SIGMA approach
6 Bartosz CIEŚLA
Scientific supervisor: Janusz MLECZKO
Production planning of small batch production for multiple-operator in ERP systems
7 Iryna DANYLYUK, Liudmila HONCHAR, Liudmila DUMA,  Alena KARLASH
Organization of personal finance management of clients using the technology of private – banking
8 Paweł FURDYGIEL
Scientific supervisor: Dariusz PLINTA
Supporting tools for warehouse processes
9 Aleksandra GREŃ
Scientific supervisor: Janusz MLECZKO
Applying the risk-based approach in organization context analysis in accordance with the standard ISO 9001:2015
10 Ewelina HAŁAT
Scientific supervisor: Sławomir KUKLA
Technical devices management on the example of the confectionery industry
11 Damian HULAWY, Jakub TYRTANIA
Scientific supervisor: Paweł ZIOBRO, Dorota WIĘCEK
Application of virtual reality technologies in production systems
12 T. KALYTA, T. ZARIAZHKO
Culturological aspects of enterprise management
13 Piotr KAMIŃSKI
Scientific supervisor: Robert DROBINA
Reduction of machine refitting time in an exemplary production company
14 Aleksandra KOBIELA, Ewa KACZMAR, Damian KOLNY
Scientific supervisor: Dorota WIĘCEK
Definition, Potential and constraints of implementing Big Data solutions
15 Magdalena KOŁODZIEJCZAK
Scientific supervisor: Anna WIKTOR-SUŁKOWSKA
Cycloidal rearmament machine - an original project of AGH students, as an adaptation of SMED methodology in the university environment
16 Milan MARTINKOVIČ, Radovan SVITEK, Vladimíra BIŇASOVÁ
Scientific supervisor: Branislav MIČIETA
Computer simulation in the assessment of new production variants
17 Štefan MOZOL, Patrik GRZNÁR, Vladimír VAVRÍK
Scientific supervisor: Milan GREGOR
Manufacturing buffers capacity dimensioning in a company
18 Zuzana SÁGOVÁ, Vladimír TLACH
Scientific supervisor: Ivan KURIC
Proposal of the integrated system of the working system complex evaluation
19 Katarzyna STYK
Scientific supervisor: Paweł BOGACZ
Laboratory of innovation production management „Lean Lab” on AGH UST in Krakow
20 Radovan SVITEK, Milan MARTINKOVIČ, Radovan FURMANN
Scientific supervisor: Martin KRAJČOVIČ
Methodological procedure for implementation of unmanned logistics systems
21 Jakub TYRTANIA, Damian HULAWY
Scientific supervisor: Paweł ZIOBRO, Dorota WIĘCEK
Application of optical measuring devices in production systems in Industry 4.0
Index of names

Processing, transmission and security of information - 2018 vol. 2

Language of publication: Polish / English

ISBN: 978-83-65182-94-4 (Vol. 2)

ISBN: 978-83-65182-92-0

Number of pages: 262

Series: Monogrpah

Aims and scope of the book:

 • processing, transmission and security of information,
 • informatics.

The papers were submitted in English and Polish.

The papers were published as separate chapters.

Published:
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Editors:
Table of Contents
1 Artem AVRAMENKO
Increase of homogeneity of view points in multimodel classifiers
2 Nadiia BALYK, Galyna SHMYGER
Development of smart greenhouse on the basis of IoT technology
3 Olexander BELEJ, Tavakkul RASHIDOV
Scientific supervisor: Olexander BELEJ
Building a model of information security management system
4 Iryna BUCHYNSKA
Scientific supervisor: Svitlana KUZNICHENKO
A GIS-based decision support system for placing solid waste landfill
5 Yurii DREIS, Iryna LOZOVA, Andrii BISKUPSKYI,  Lydia KUZMENKO, Ali .T. AL-KHWALDEH
Scientific supervisor: Alexander KORCHENKO
A tuple model for estimating the consequences  of personal data leakage in automated systems
6 Viktor GNATYUK, Nadiia DYKA, Vasyl KINZERYAVYY, Sergii GNATIUK
Scientific supervisor: Roman ODARCHENKO
Method of increasing of cyber security  in IP-telephony
7 Katarzyna GOSPODAREK
Scientific supervisor: Adam KULAWIK
Analysis and creating of the algorithm for determining the position of the limbs without the use of markers
8 Nataliya GULAK, Olesya YAKOVENKO
Scientific supervisor: Nataliya GULAK
Decision support system in conditions of the heavy load
9 Zohaib HASSAN, Abnash ZAMAN, Muhammad AYUB, Olga SKULSKA
Scientific supervisor: Roman ODARCHENKO
Sources and Techniques of Energy for WSNs
10 Vladyslav HRIHA, Andrii GIZUN, Bogdana BYSTROVA, Viktoriia KADANOVA, Anna BLIDAR, Mariia ROSHUK
Scientific supervisor: Andrii GIZUN
Method of evaluation of informational and psychological influence
11 Andriy HRYNCHYSHYN, Oleh HORYACHYY, Oleksandr TYMOSHENKO
Supervisor: Leonid MOROZ
An efficient algorithm for fast inverse square root
12 Svitlana KAZMIRCHUK, Yurii DREIS, Ynina ROI, Olha ROMANENKO
Scientific supervisor: Alexander KORCHENKO
An assessment of the consequences of the leakage of state secret from cyberattacks to a critical infrastructure
13 Dmitro KHLAPONIN
Scientific Supervisor: Petro VORONA
State regulation of cyber-physical systems  in the leading countries of the world
14 Oleksandr MALAKHOVSKYI, Ihor BARAN
Supervisor: Mikołaj KARPIŃSKI
Centralized logging in Container environment
15 Olena MATVIICZUK-JUDINA
Scientific supervisor: Swietlana LОBODA
Competence in computer graphics of bachelors of cybersecurity
16 Nazar MILIAN
Scientific supervisor: Vasyl MARTSENYUK
On application of cloud platforms for implementation of decision-making algorithms
17 Ivan OPIRSKYY, Ihor IVANCHENKO, Artem PLATONENKO, Pavlo SKLADANNYI, Mariia ROSHCHUK
Scientific supervisor: Ivan OPIRSKYY
Use of Near Field Communication technology for automated profile replication
18 Oleksandr POPOV, Vadym ZARITSKYI
Supervisor: Mykola PETRYSHCHE
Automatization of monitoring of conditions for metrological works
19 Kazimierz SIKORA
Scientific supervisor: Stanisław ZAWIŚLAK
Comparison of graph theory based algorithms  checking isomorphism of trees
20 Izabela SKOCZEŃ, Kamil KOCUR
Scientific supervisor: Stanisław ZAWIŚLAK
Three-criteria Hamiltonian cycle problem – evolutionary approach
21 V. SOLODKA, N. PATLAYENKO, O.OSHAROVSKAYA
Use of network models for 3D printers
22 Viktoriia SYDORENKO, Tatiana OKHRIMENKO, Yuliia POLISHCHUK,
Scientific supervisor: Sergiy GNATYUK
Method of object identification of critical information infrastructure in aviation
23 Lenka SZERDIOVÁ, Jaroslav MAJERNÍK
Scientific supervisor: Jaroslav MAJERNÍK
The teaching of subjects on IT Studies through  E-learning course
24 Józef TOMASZKO
Scientific supervisor: Stanisław ZAWIŚLAK
Comparison and visualization of algorithms  of paths searching in graphs
25 Ivan TYSHYK, Antonina HOMONIUK, Natalia MAZUR
Scientific supervisor: Ivan TYSHYK
Evaluation of the effectiveness of the perimeter physical protection system
26 Deniz YALANTEPE, Batuhan ACARKAN, Mohir Can DONMEZ, Nursemin KARABULUT, Jose Luis FERNANDEZ PENAS, Radmila KORZHOVA
Scientific supervisor: Stanisław ZAWIŚLAK
Non-isomorphic trees in cliques K7 and K8
27 Ruslana ZIUBINA, Yuliia BOIKO
Scientific supervisor: Olexandr YUDIN
Impact assessment of impulse noise on the methods of speaker recognition
Index of names

Language of publication: Polish / English

ISBN: 978-83-65192-92-0 (Vol. 1)

ISBN: 978-83-65182-93-7

Number of pages: 418

Series: Monogrpah

Aims and scope of the book:

 • mechanics and machine building,
 • automation and robotics,
 • mechatronics.

The papers were submitted in English and Polish.

The papers were published as separate chapters.

Published:
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Editors:
Table of Contents
Introduction
1 Adam BLOKESZ
Scientific supervisor: Jacek RYSIŃSKI
Hydraulic manipulator design, analysis  and control
2 Marek BRYKCZYŃSKI
Scientific supervisor: Marcin SIDZINA
Generating code from a software model
3 Arkadiusz CIEŚLAR, Kamil PSZCZÓŁKA
Scientific supervisor: Andrzej MACZYŃSKI, Marcin HONKISZ
Didactic stand "Material dispensing station"
4 Katarzyna CZYŻOWSKA
Scientific supervisor: Artur RYGUŁA
The effectiveness evaluation of the designed traffic lights with the use of Vissim
5 Grzegorz DĘBOWSKI
Scientific supervisor: Magdalena ŻUK
Interactive visualization of medical data using virtual reality goggles
6 Patryk FIJAK
Scientific supervisor: Tomasz KNEFEL
Testing of brake pads on a stationary testing machine
7 Paweł GŁUSZEK, Adrianna GOŁUCH
Scientific supervisor: Jacek RYSIŃSKI
Calibration of parameters of the numerical model of sandwich composite regarding to 4 point bending test
8 Jacek GOGLER
Scientific supervisor: Andrzej MACZYŃSKI
A initial project of an access control system for an exemplary parking
9 Mateusz GÓRNY
Scientific supervisor: Jarosław JANUSZ
Design and construction of a remote controlled vehicle with a vision system
10 Jakub HAŁAT
Scientific supervisor: Andrzej MACZYŃSKI, Marcin HONKISZ
Preliminary evaluation of WIM station installed on the its research and didactic stand
11 Dawid HOLISZ
Scientific supervisor: Tomasz KNEFEL
Electronic controller for high-pressure Common Rail supply system to workshop applications
12 Eryk JAŚKOWIEC
Scientific supervisor: Jarosław JANUSZ
Model of ball positioning system on a platform
13 Iwona JATOWCZYC
Scientific supervisor: Jarosław MAŃKOWSKI
FEM model of the human rib cage
14 Łukasz JĘDRZEJKO
Scientific supervisor: Ireneusz WRÓBEL
Thermal analysis of die casting mold in finite elements method
15 Michał JUZEK, Grzegorz WOJNAR
Analysis of selected gear constructions and their application as a chance of vibrations reduction generated by gearbox
16 Piotr KAMIŃSKI, Michał KAWIAK
Scientific supervisor: Robert DROBINA
Biobot spider
17 Peter KAŠŠAY, Robert GREGA, Matej URBANSKÝ
Scientific supervisor: Jaroslav HOMIŠIN
Tangential pneumatic flexible shaft coupling with axially deformed flexible elements
18 Jozef KRAJŇÁK, Robert GREGA
Scientific supervisor: Jaroslav HOMIŠIN
Analysis of external temperature in flexible element at various speed levels
19 Ryszard KRAWCZYK
Scientific supervisor: Krzysztof PARCZEWSKI
Measurements of the force acting on a driving wheel during a car crash – theoretical background and methodology
20 Anna KUROWSKA, Sabina PATEREK, Arkadiusz MATUSZEK,  Dawid HOLISZ
Scientific supervisor: Izabella RAJZER
Comparative analysis of spatial scaffolds microstructures for tissue engineering made in 3D printing technology
21 Anna KUROWSKA
Scientific supervisor: Izabella RAJZER
The bioactivity evaluation of 3D printed scaffolds
22 Marcin LONT
Scientific supervisor: Tomasz KNEFEL
Comparative tests of high pressure pumps  with different number of pistons
23 Ján LUMNITZER, Martin MANTIČ, Michal FABIAN
Scientific supervisor: Martin MANTIČ
Experimental measurement on the crane trolley of a bridge crane in the order to determine the position of its center of gravity
24 Natalia ŁOMNICKA, Karol JABŁOŃSKI
Scientific supervisor: Jacek LACH
Implementation of RSA algorithm for microcontroller
25 Mateusz MARKIEFKA
Scientific supervisor: Jacek RYSIŃSKI
Project of an anthropomorphic robot performed  in 3D printing technology
26 Bartosz MARTYNIUK
Scientific supervisor: Grzegorz BUDZYŃ
Autonomous robot for mapping floor plane shape
27 Silvia MEDVECKÁ-BEŇOVÁ, Jaroslav HOMIŠIN
Scientific supervisor: Jaroslav HOMIŠIN
Defining of material characteristics for flexible element in pneumatic flexible coupling
28 Michał PENKAŁA
Scientific supervisor: Andrzej MACZYŃSKI, Marcin HONKISZ
Application of a PLC controller for steering of group of belt conveyors
29 Dušan PUŠKÁR, Michal PUŠKÁR
Scientific supervisor: Dušan PUŠKÁR
Increase of the output power parameters of the optimization of the data fields
30 O.V. RADIONOV, P.M. PAVLISHIN
Scientific supervisor: T.M. MELENCHUK, L.M. PETROV
Modelling of the work of the propulsion wheel  of a traction vehicle under the dynamic load
31 Francisco MARCHANTE RAMIREZ,  Alberto Jesus TINOCO MARTINEZ, Anna KUROWSKA
Scientific supervisor: Izabella RAJZER
Fabrication of bioactive glass containing composite fibers using electrospinning methods
32 Marcin SIDZINA
Scientific supervisor: Tomasz KNEFEL
Methodology of evaluation of spark ignition engines during manufacturing tests
33 Kamil SUWAJ
Scientific supervisor: Jarosław JANUSZ
Comparison of precision of microsteps of a stepper motor and a hybrid engine
34 Michal ŠPES, Jakub URBANSKÝ
Scientific supervisor: Ľubomír BEŇA
Influence of average temperature in Slovakia on the maximum current value of the conductor
35 Oleksandra TSYRA, Galyna KOVALOVA
Scientific supervisor: Nataliia PUNCHENKO
Progress of the interdisciplinary cooperation – Tribo-Fatigue
36 Jakub URBANSKÝ, Michal ŠPES
Scientific supervisor: Ľubomír BEŇA
Implementation of battery charging controller  in Matlab Simulink software
37 Matej URBANSKÝ, Peter KAŠŠAY, Robert GREGA
Scientific supervisor: Jaroslav HOMIŠIN
Analysis of the causes of failures in a pneumatic system
38 Dmitry UZA, Victor MELENCHUK, Oleksander KOVRA
Scientific supervisor: Natalia ARTSIBASHEVA
Ways to increase the resource carrier systems vehicles
39 Serhii VOLKOV, Kyrylo VOLKOV, Oleksii FRAZE-FRAZENKO
Scientific supervisor: Nadiia Kazakova
Prerequisites of entropy quality assessment function and scale use for technical systems qualitative condition definition
40 Kamil WĘGLARZ
Scientific supervisor: Tomasz KNEFEL
Study of dependency between desired break time and injection parameters for different types of fuels
41 Mateusz WIĘCEK
Computation of effective elastic properties of magnetoelastic composites using homogenization methods
42 Artur ZAWADA
Scientific supervisor: Jarosław JANUSZ
Design and implementation of an arm controlled  by microprocessor
Index of names

 

Projekt interdyscyplinarny projektem XXI wieku - Tom 1

Language of publication: Polish / English

ISBN: 978-83-65192-80-7 (Tom 1)

ISBN: 978-83-65182-70-8

Number of pages: 507

Series: Monogrpah

Book - pdf

Table of Contents: pdf

Published:
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Editors:

Aims and scope of the book:

 • mechanics and machine building,
 • automation and robotics,
 • mechatronics,
 • production engineering and management.

The papers were submitted in English and Polish.

The papers were published as separate chapters.

Projekt interdyscyplinarny projektem XXI wieku - Tom 2

Language of publication: Polish / English

ISBN: 978-83-65182-81-4 (Tom 2)

ISBN: 978-83-65182-70-8

Number of pages: 414

Series: Monogrpah

Book - pdf

Table of Contents: pdf

Published:
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Editors:

Aims and scope of the book:

 • processing, transmission and security of information,
 • informatics.

The papers were submitted in English and Polish.

The papers were published as separate chapters.

Engineer of XXI Century - We Design the Future

VI Inter University Conference of Students, PhD Students and Young Scientists “Engineer of XXI Century”

Language of publication: Polish / English

ISBN: 978-83-65182-51-7

Number of pages: 928

Series: Monogrpah

Book - pdf

Table of Contents: pdf

Published:
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Editors:

The conference is organized by the “Engineer of XXI Century” Inter-disciplinary Student Research Group at the Faculty of Mechanical Engineering and Computer Science of ATH.

Scope of the Conference covers the topics related to the following fields of knowledge:

 • mechanics and machine building,
 • automation and robotics,
 • mechatronics,
 • production engineering and management,
 • informatics/computer science.

The papers for the Conference were submitted in English and Polish.

The papers were published as separate chapters.

 

© 2015 Inżynier na miarę XXI wieku. All Rights Reserved.