Language of publications: Polish

ISBN 978-83-66249-60-8

Number of pages: 84

Series: Monogrpah

The papers were published as separate chapters.

Published:
Editors:
Table of Contents
Maria BARON-PUDA
Rozwijanie kreatywności i twórczych postaw dla innowacyjnej działalności przedsiębiorstw
Developing creativity for innovative activity of enterprises
Piotr DANIELCZYK, Jacek STADNICKI
FEM simulation of DP steel sheet straightening in roller straightening machine
Symulacja procesu prostowania stali DP na prostowarce wałkowej z wykorzystaniem MES
Marcin MATUSZNY, Izabela KUTSCHENREITER-PRASZKIEWICZ
Indukcja drzew decyzyjnych dla budowy baz wiedzy procesów produkcyjnych
Induction of decision trees for building knowledge bases of production processes
Kateryna MOKLIAKOVA, Andrii BIGDAN, Tetiana BABENKO
Modele oceny kompetencji zawodowych audytorów bezpieczeństwa informacji
Information security auditors’ professional competencies assessment models
Wojciech SKOTNICKI
Zróżnicowanie właściwości tribologicznych i odporności korozyjnej powłok cynkowych otrzymanych na stopach Fe-C
Diversity of tribological properties and corrosion resistance of zinc coatings obtained on Fe-C alloys
Andrzej SUCHETA
Wyznaczanie równowagowego składu spalin z paliw silnikowych
Calculation of equilibrium composition in combustion products

Language of publications: Polish

ISBN 978-83-66249-59-2

Number of pages: 94

Series: Monogrpah
Aims and scope of the book:

  • mechanics and machine building,
  • mechatronics.

The papers were submitted in English and Polish.

The papers were published as separate chapters.

Published:
Editors:
Table of Contents
Adam DREWNIANY, Jacek NOWAKOWSKI
Badania drogowe pojazdów samochodowych
Road tests of motor vehicles
Krzysztof KUBAS
Pomiar wybranych parametrów przekładni z pasem poliklinowym 5PK
Investigation chosen parameters of the transmission with poly-V belt 5PK
Paweł ROSNER
Wyznaczanie niepewności pomiaru promienia okręgu w technice współrzędnościowej
Evaluation of uncertainty of coordinate measurement of circle radius
Mirosław WOJTYŁA
Normalizacja w zakresie niepewności pomiarów współrzędnościowych
Standardization in the scope of the uncertainty of coordinate measurements

Language of publications: Polish / English

ISBN: 978-83-66249-56-1

Number of pages: 342

Series: Monogrpah

Aims and scope of the book:

  • production engineering and management,
  • transport.

The papers were submitted in English and Polish.

The papers were published as separate chapters.

Published:
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Editors:
Table of Contents
Natália BURGANOVÁ, Patrik GRZNÁR, Štefan MOZOL
Supervisor: Milan GREGOR
Projektowanie systemu logistycznego w warunkach produkcyjnych
Design of logistics system in production
Radosław BYRSKI, Konrad PALKIJ
Opiekun naukowy: Paweł ZIOBRO, Dorota WIĘCEK
Zastosowanie SafePilote HSM na wydziale obróbki skrawaniem w przemyśle motoryzacyjnym
Application of SafePilote HSM in production systems in the automotive industry
Anna DZIEMBAŁA, Elżbieta MACIOSZEK
Transport accessibility of selected urban interchanges based on the example of a large city
Dostępność transportowa wybranych węzłów przesiadkowych na przykładzie miasta dużej wielkości
Ivona FILIPOVÁ, Eleonóra BIGOŠOVÁ, Martin GAŠO
Supervisor: Ľuboslav DULINA
Ocena ergonomii pracy pielęgniarek
Evaluation of an ergonomics in the work of nurses
Paweł FURDYGIEL
Opiekun naukowy: Dariusz PLINTA
System doskonalenia procesu produkcyjnego
Production process improvement system
Paweł FURDYGIEL, Robert DROBINA
Opiekun naukowy: Robert DROBINA
Roboty i coboty – wymagania prawne
Robots and cobots - legal requirements
Paweł FURDYGIEL, Paweł JANICA Robert DROBINA
Opiekun naukowy: Robert DROBINA
Bezpieczeństwo maszyn w aspekcie aktów prawnych
Safety of machinery in the aspects of legal acts
Paweł FURDYGIEL, Paweł JANICA Robert DROBINA
Opiekun naukowy: Robert DROBINA
Ocena ryzyka w aspekcie maszyn i urządzeń
Risk assessment for machinery and equipment
Anna GAŁUSZKA
Opiekun naukowy: Janusz MLECZKO
Opracowanie projektu innowacyjnej pomocy dydaktycznej „LeanGAME”
Developing the project of the innovative teaching aid "LeanGAME"
Anna GAŁUSZKA
Opiekun naukowy: Szymon WĄSOWICZ
Badanie zastosowania zasad Lean Management w pracy nauczyciela
Testing the application of the principles of lean management
Aleksandra GREŃ, Paweł ZAZIĘBŁO
Opiekun naukowy: Dariusz PLINTA
Zastosowanie analizy PFMEA w ocenie ryzyka w procesie produkcyjnym
Application of the PFMEA analysis in the risk assessment in the production process
Kinga GIERCZYK, Elżbieta MACIOSZEK
Research of usage of urban bikes stations in Bielsko-Biała
Badania wykorzystania stacji rowerów miejskich w Bielsku-Białej
Vitalii HREBENUIK, Yurii DREIS, Alla HREBENUIK, Iryna LOZOVA
Scientific supervisor: Alexander KORCHENKO
Definitions in the field of personal data protection: a comparative analysis of the legislation of Ukraine and European Union
Definicje w zakresie ochrony danych osobowych: analiza porównawcza prawodawstwa Ukrainy i Europejskiej Unii
Ewa KACZMAR-KOLNY, Damian KOLNY
Opiekun naukowy: Janusz MLECZKO
Rozwiązania Business Intelligence jako wsparcie w controllingu finansowym
Business Intelligence solutions as a support in financial controlling
Piotr KAMIŃSKI, Joanna KOCZUR
Opiekun naukowy: Robert DROBINA
Przegląd wybranych metod zarządzania przedsiębiorstwem pod kątem eliminacji wąskiego gardła w procesie produkcyjnym
Review of selected methods of business management in terms of bottleneck removal in the production process
Tatyana KLUSTA, Zvenyslava KOZANEVYCH, Lesia LADIEVA
System kontroli procesu alkilowania benzenu propylenem w fazie ciekłej
System of control of the process of alkyl-benzel of propylene in the liquid phase
Agata KUREK, Elżbieta MACIOSZEK
Analiza zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych w wybranych województwach w Polsce w latach 2009-2019
Analysis of rail-road crossings incidents in selected voivodships in Poland in 2009-2019
Izabela KUTSCHENREITER-PRASZKIEWICZ
Wyznaczanie czasu montażu na etapie projektowania wyrobu
Standard assembly time setting in an early stage of product development
Karolina MAJDAK
Opiekun naukowy: Maria BARON-PUDA
System szkoleń według TWI w budowaniu motywacji i zaangażowania pracowników produkcji
TWI training system in building motivation and commitment of production workers
Marián MATYS, Gabriela GABAJOVÁ
Supervisor: Martin KRAJČOVIČ
Metodyka projektowania miejsca pracy z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości
Methodology of workplace design using virtual reality
Maciej MICHALAK, Sławomir ORZECHOWSKI
Opiekun naukowy: Dorota WIĘCEK, Paweł ZIOBRO
Wykorzystanie minimalnego smarowania w obróbce skrawaniem
Use of minimum quantity lubrication in machining
Sławomir ORZECHOWSKI, Maciej MICHALAK
Opiekun naukowy: Paweł ZIOBRO, Dorota WIĘCEK
Wybór dostawcy gwintowników z wykorzystaniem systemu monitorowania pracy narzędzi
Choosing threader supplier using a tool monitoring system
Michał PAJĘCKI, Marta POMIETLORZ-LOSKA
Opiekun naukowy: Robert DROBINA
Bezpieczeństwo pracy pracowników działu napraw, konserwacji i instalowania maszyn i urządzeń w Polsce – analiza warunków pracy
Working safety for employees of the repair department, maintenance and installation of machines and equipment in Poland - analysis of working conditions
Marta POMIETLORZ-LOSKA
Opiekun naukowy: Jacek POSTROŻNY
Wielokryterialna ocena i wybór optymalnego usługodawcy logistycznego
Multicriterial assessment and selection of the optimum logistic service provider
Klaudia PROCHOT, Jolanta WYRÓD-WRÓBEL
Opiekun naukowy: Jolanta WYRÓD-WRÓBEL
Wykorzystanie wskaźnika NPS oraz analizy IPA w badaniach satysfakcji klientów kin
The use of NPS index and IPA analysis in cinema customer satisfaction survey
Katarzyna RADWAN
Opiekun naukowy: Aleksander MOCZAŁA
Projektowanie koncepcji innowacji w warunkach produkcji małoseryjnej
Designing the concept of innovation in the conditions of small batch production
Milan SÁGA, Ivana KLAČKOVÁ
Supervisor: Ivan KURIC
Risk management in industry
Zarządzanie ryzykiem w przemyśle
Marieta ŠOLTÉSOVÁ, Barbora BENČOOVÁ
Supervisor: Mário MOLOKÁČ
Zarządzanie środowiskowe transportem turystycznym
Environmental management of tourism transport
Katarzyna TUROŃ, Andrzej KUBIK, Piotr CZECH
Opiekun naukowy: Piotr CZECH
Eksploatacja systemów car-sharingu
Car-sharing systems maintenance
Oleksandra TSYRA, Kateryna SHULAKOVA
Opiekun naukowy: Nataliia PUNCHENKO
Paradygmat synergiczny dla projektowania złożonych systemów technicznych transportu morskiego
Synergy paradigm for designing complex technical systems of shipping
Daria WIECZOREK, Elżbieta MACIOSZEK
Opiekun naukowy: Elżbieta MACIOSZEK
The analysis of the road traffic safety in the city of Jaworzno in 2018-2019
Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego W mieście Jaworzno w latach 2018-2019

Language of publication: Polish / English

ISBN 978-83-66249-55-4

Number of pages: 327

Series: Monogrpah

Aims and scope of the book:

  • processing, transmission and security of information,
  • informatics.

The papers were submitted in English and Polish.

The papers were published as separate chapters.

Published:
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Editors:
Table of Contents
Vladimir BARANNIK, Balzhan SMAILOVA, Yuriy RYABUKHA, Natalia BARANNIK, Oleg STEPANKO, Oleg KULITSA, Aigul SHAIKHANOVA, Mikolaj KARPIINSKI
Metoda dynamicznego kodowania zasobów informacyjnych wideo w systemach robotycznych
Method of dynamic video informational resources encoding in robotic systems
Vladimir BARANNIK, Azamat AZATOV, Ivan CHORNOMAZ, Olexandr SHAIGAS, Evgenіy ELІSEEV, Aigul SHAIKHANOVA, Mikolaj KARPIINSKI
Technologia adaptacyjnej redukcji intensywności bitów w systemie łączności
Technology of adaptive bit intensity reduction in infocommunication system
Dmitry BARANNIK, Balzhan SMAILOVA, Anna HAHANOVA, Yurii BABENKO,
Valerii YROSHENKO, Vitalii SHMAKOV, Aigul SHAIKHANOVA, Mikolaj KARPIINSKI
Technologia strukturalnej klasyfikacji ramek wideo w inteligentnych systemach teleinformatycznych
The technology of structural classification of video frames in intelligent info-communication systems
Valeriy BARANNIK, Azamat AZATOV, Ivan TUPYTSYA, Maksym PARKHOMENKO, Alexander PERSHIN, Pavlo GURZHII, Aigul SHAIKHANOVA, Mikolaj KARPIINSKI
Koncepcja formowania znaków ilościowych dla wewnętrznej restrukturyzacji danych zasobów informacyjnych
The concept of a quantitative sign formation for the internal restructuring of information resource data
Paweł BIEGUN, Krzysztof GRYBOŚ
Opiekun naukowy: Sławomir HERMA
Próba opracowania systemu interpretacji języka migowego w czasie rzeczywistym
An attempt on creating a system for interpreting sign language in real time
Oleksii BUTENKO
Scientific supervisor: Alexander KORCHENKO
Zasady konceptualne umocnienia normatywno-prawnego żądań technicznych do przeprowadzenia badań nielegalnego kopiowania w sektorze bezpieczeństwa i obrony
Conceptual principles of statutory-legal regulation of technical requirements for conducting polygraphic detections in the security and defense sector
Łukasz CZEPIELIK, Konrad BOROŃ, Dominik PEZDA
Opiekun naukowy: Stanisław ZAWIŚLAK
The problem of graph tripartition in a two-criteria evolutionary approach
Problem trójpodziału grafu w dwukryterialnym ujęciu ewolucyjnym
Mykyta DERMENZHI, Tetiana TERESHCHENKO
Supervisor: Oleksii FRAZE-FRAZENKO
Opracowanie systemu zarządzania i śledzenia nawigacji dla systemu motoryzacyjnego w czasie rzeczywistym
Development of a management and navigation tracking system for the automotive system in real time
Jakub EISENBERGER, Piotr KUBALA
Opiekun naukowy: Sławomir HERMA, Dawid KOTRYS
Oprogramowanie wspomagające symulowanie krzywych inżynierskich
Software supporting the simulation of engineering curves
Oleh HARASYMCHUK, Olha BLOSHCHENKO, Vasyl RAMSH
Opiekun naukowy: Oleh HARASYMCHUK
Analysis of principles and systems for detecting remote attacks through the internet
Analiza zasad i systemów wykrywania zdalnych ataków przez Internet
Hryhorii HNATIIENKO, Vira VIALKOVA
Opiekun naukowy: Tetiana BABENKO
Modelowanie systemu bezpieczeństwa informacji wraz z systemem eksperckim oceny jego stabilności
Modeling of information security system and automated expert assessment of integral quality of system functional stability
Olha KOROL, Alla HAVRYLOVA
Supervisor: Olha KOROL
Modele matematyczne hybrydowych crypto-codów z zastosowaniem algorytmu UMAC
Mathematical models of hybrid crypto-code constructions in the UMAC algorithm
Valerii KOVAL, Nadiia KAZAKOVA, Oleksandr SAMKOV, Oleksandr OSINSKYI, Dmytro KALIAN, Vladislav SAMOILENKO
Wielokanałowy cyfrowy dyskryminator zautomatyzowanego systemu monitorowania środków synchronizacji czasu sieci elektrycznych smart
Multi-channel digital discriminator of automated monitoring system of smart-grid power networks time synchronization tools
Svitlana KUZNICHENKO, Yurii GUNCHENKO, Iryna BUCHYNSKA
Klasyfikacja roślinności z wykorzystaniem zdjęć satelitarnych i technologii GIS
Vegetation classification using satellite imagery and GIS technologies
Andrii KUZNICHENKO
Supervisor: Pavlo TESLENKO
Projektowanie systemu planowania trasy transportu z wykorzystaniem Google Maps API i algorytmu Clarke’a-Wright’a
Design of a vehicle routing planning system using Google Maps API and Clarke-Wright algorithm
Volodymyr LARIN, Maksim PAVLENKO
Supervisor: Oleksandr TYMOCHKO
Ulepszona metoda kodowania przewidywalnych ramek z rachunkiem mechanizmów zarządzania w systemach komputerowych
Improved method of coding predictable frames with the account of management mechanisms in computer systems
Andrew LISHCHYTOVYCH, Olexandr SHMATOK, Olga VESELSKA, Yuriy FINENKO
Opiekun naukowy: Volodymyr PAVLENKO
Praktyczne aspekty stosowania systemów spellchecking w dziedzinie medycznej
Practical aspects of the spellchecking systems usage in the medical domain
Oleksandr MILOV, Stanislav MILEVSKYI, Volodymyr ALEKSIYEV
Creation of a methodology for building security systems for multimedia information resources in social networks
Opracowanie metodologii tworzenia systemów bezpieczeństwa dla zasobów informacji multimedialnych w sieciach społecznościowych
Larysa MURYTENKO, Valeriia SOLODOVNIK
Scientific supervisor: Yanina SHESTAK
Opracowanie metodyki rozwoju sprzętowych technik równoważenia obciążenia rozproszonych sieci informacyjnych
Algorithm of load balance optimization on hardware resources of information systems
Grzegorz OLCZYK, Marek DOBOSZ
Opiekun naukowy: Dariusz JEMIELNIAK
Pozyskiwanie wiedzy w procesie Design Thinking: empatyzacja i ludzkie potrzeby w obszarze software engineering
Acquiring knowledge in the Design Thinking process: empathy and human needs
Ivan OPIRSKYY, Yevhen SHTEFANIUK, Ihor IVANCHENKO, Ihor VOSCHYK
Opiekun naukowy: Ivan OPIRSKYY
Analysis of application of existing fake news recognition techniques to counter information propaganda
Analiza stosowania istniejących technik rozpoznawania fałszywych wiadomości do przeciwdziałania propagandzie informacyjnej
Anton PETROV, Olga VESELSKA, Elena POPOVA, Oleksandr PETROV, Ruslana ZIUBINA
Wybrane aspekty związane z niezawodnością oprogramowania
Some aspects of a software reliability problem
Volodymyr POHREBENNYK, Natalia BERNATSKA, Volodymyr KARPINSKYI, Kornel WARWAS
Opiekun naukowy: Volodymyr POHREBENNYK
Application of artificial neural networks to increase the efficiency of water treatment processes
Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do zwiększenia wydajności procesów uzdatniania wody
Volodymyr POHREBENNYK, Elvira DZHUMELIA, Pawel FALAT, Krzysztof WITOS
Opiekun naukowy: Volodymyr POHREBENNYK
Geoinformation systems for monitoring of territories of mining and chemical enterprises
Systemy geoinformacyjne do monitoringu terenów przedsiębiorstw górniczych i chemicznych
Bogdan OROBCHUK, Ivan SYSAK, Serhii BABIUK, Mikołaj KARPINSKI, Daniel JANCARCZYK
Rozwój i wdrożenie lokalnej sieci bezprzewodowej w procesie edukacyjnym na bazie symulatora kontroli wysyłki
Development and implementation of a local area wireless network in the educational process on the basis of the dispatch control simulator
Jarosław SOCHA, Bartłomiej ŻYWCZAK
Opiekun naukowy: Sławomir HERMA, Dawid KOTRYS
Sferogebra
V. SOLODKA, O.OSHAROVSKAYA
Sterowanie szybkością przesyłu bitów do falkowego kodowania obrazów
Bit rate control for wavelet image coding
Anna TORCHYLO, Andrii BIGDAN
Opiekun naukowy: Tetiana BABENKO
Analiza „bezplikowego” złośliwego oprogramowania oraz możliwych ataków
Analysis of “fileless” malware and attacks
Olga VESELSKA, Oleksandr PETROV, Anton PETROV, Ruslana ZIUBINA
Metody i algorytmy klasyfikacji danych
Methods and algorithms of data classification
Olga VESELSKA, Oleksandr PETROV, Anton PETROV, Gulmira SHANGYTBAYEVA, Ruslana ZIUBINA
Przetwarzanie informacji cyfrowych z wykorzystaniem analizy głównych składowych
Processing of digital information using the Principle Component Analysis

Language of publication: Polish / English

ISBN 978-83-66249-54-7

Number of pages: 419

Series: Monogrpah

Aims and scope of the book:

  • mechanics and machine building,
  • automation and robotics,
  • mechatronics.

The papers were submitted in English and Polish.

The papers were published as separate chapters.

Published:
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Editors:
Table of Contents
Marcin ANIOŁA
Opiekun naukowy: Arkadiusz TRĄBKA
Numeryczna analiza wytrzymałościowa mobilnego żurawia warsztatowego
Numerical strength analysis of a mobile workshop crane
Henrietta BAN
Opiekun naukowy: Vitaly GERASIMOV, Alexander MOLNAR
System monitoringu IoT z zastosowaniem modułu WEMOS D1
Development of an IoT monitoring system based on the WEMOS D1 module
Barbora BENČÖOVÁ, Marieta ŠOLTÉSOVÁ
Supervisor: Mário MOLOKÁČ
Wpływ transportu na środowisko
The impact of transport on the environment
Marek BRYKCZYŃSKI
Analysis of the electric power steering system's worm gear friction impact on the steering wheel torque
Analiza wpływu tarcia przekładni ślimakowej elektrycznego układu wspomagania kierownicy na wartość przyłożonego do niej momentu obrotowego
Martin BOHUŠÍK, Vladimír BULEJ, Miroslav CÍSAR, Michal BARTOŠ
Opiekun naukowy: Ivan KURIC
System monitoringu dla pszczół
Creation of a monitoring system for bees
Aleksy CIURKO
Opiekun naukowy: Arkadiusz TRĄBKA
Analiza wytrzymałościowa elektrycznego roweru górskiego z silnikiem mocowanym do ramy
Strength analysis of an electric mountain bike with a motor attached to the frame
Szymon DAMEK, Andrzej NOWAK
Opiekun naukowy: Andrzej NOWAK
Identyfikacja czynników wpływających na stabilność lotu BSL
Identification of factors affecting BSL flight stability
Paweł FURDYGIEL, Natalia HORODECKA, Robert DROBINA
Opiekun naukowy: Robert DROBINA
Zastosowanie robotów w przemyśle
Application of robots in industry
Daniela HARACHOVÁ
Opiekun naukowy: Róbert GREGA
Mechanizmy napędowe o wysokiej precyzji w maszynach
High-precision gear mechanisms in machinery
Serhii IVANOV, Hanna DEKUSHA, Oleg DEKUSHA
Supervisor: Roman SERHIIENKO
Przetwarzanie danych w systemie informacyjno-pomiarowym do synchronicznej analizy termalnej
Data processing in synchronous thermal analysis information measurement system
Sebastian JAGOSZ, Bartosz SLACZAŁEK
Opiekun naukowy: Józef DREWNIAK
Zakresy przełożeń kinematycznych przekładni planetarnych 2KH
Range of 2KH planetary gear ratios
Michał JUZEK
Opiekun naukowy: Grzegorz WOJNAR
Wpływ budowy wewnętrznej koła zębatego na częstotliwości modalne
Impact of the internal construction of a gear on modal frequencies
Peter KAŠŠAY, Matej URBANSKÝ, Michal PUŠKÁR
Supervisor: Jaroslav HOMIŠIN
Sprzęgło wysokoelastyczne ze sprężynami spiralnymi nadające się do zastosowania w przemyśle motoryzacyjnym
Highly-flexible spiral spring shaft coupling suitable for use in automotive industry
Jaromír KLARÁK, Adrián HAJDUČÍK, Martin BOHUŠÍK
Supervisor: Ivan KURIC
Methods of processing point cloud to achieve improvement data possibilities
Metody przetwarzania chmury punktów w celu poprawy jakości danych
Wojciech KŁODA, Michał KUNC, Piotr KAMIŃSKI, Joanna KOCZUR
Opiekun naukowy: Robert DROBINA
Górska turystyka rowerowa - aspekty prawne oraz projekt wentylatora rowerowej tarczy hamulcowej
Mountain biking tourism - legal aspects and a project of a bicycle disc brake ventilator
Aleksandra KŁOS-WITKOWSKA
Badanie oddziaływania pola elektromagnetycznego z materią na podstawie analizy głębokości wnikania
Interaction study of electromagnetic field with matter on the basis of penetration depth analysis
Aleksandra KŁOS-WITKOWSKA, Vasyl MARTSENYUK
Wpływ czynników zewnętrznych aplikowanych razem na komponent warstwy receptorowej biosensorów
Influence of external factors applied together on the component of the biosensor receptor layer
Yuriy D. KOVALEV, Paweł FALAT, Lidiya M. TYMOSHENKO, Kornel WARWAS, Ruslana ZIUBINA
Opiekun naukowy: Borys E. PANCHENKO
Skośno-symetryczny stan obciążenia powłok cienkościennych o skończonej długości z mieszanymi warunkami brzegowymi w podporach
Skew-symmetric elasticity problem for a thick-walled shell of finite length with mixed boundary conditions on its bases
Maciej KUŚNIERZ
Opiekun naukowy: Marcin HONKISZ
Koncepcja i realizacja autorskiego systemu powiadamiania o przejeździe pojazdu uprzywilejowanego
Concept and implementation of a proprietary system for notification of the passage of a privileged vehicle
Jozef KRAJŇÁK, Robert GREGA
Opiekun naukowy: Jaroslav HOMIŠIN
Rozkład temperatury powierzchni zewnętrznej elementu elastycznego przy różnych reżimach eksploatacji
Influence of external surface temperature in flexible element during various operational regimes
Laura LACHVAJDEROVÁ, Michal PUŠKÁR
Supervisor: Jaroslava KÁDÁROVÁ
Układy napędowe stosowane w pojazdach elektrycznych
Propulsion systems used in electric vehicles
Matúš LAVČÁK, Michal PUŠKÁR, Silvia MALÁKOVÁ, Matej URBANSKÝ, Peter KAŠŠAY, Samuel SIVÁK, Michal DEMKO
Supervisor: Michal PUŠKÁR
Badanie cyklu spalania, wydajności oraz parametrów emisji spalin w technologii HCCI
The research of combustion cycle, performance and emission parameters of HCCI technology
Jędrzej ŁAMACZ
Opiekun naukowy: Ireneusz WRÓBEL
Analiza MES elementu zderzaka samochodu osobowego
FEM analysis of the car bumper element
Mateusz MARKIEFKA
Opiekun naukowy: Jacek RYSIŃSKI
Układ sterowania minimalizujący wahania ładunku
Control system to minimize load swing
Mateusz MARKIEFKA
Opiekun naukowy: Jacek RYSIŃSKI
Układy pomiarowe w technologii MEMS
Measurement systems in MEMS technology
Karol MATUSZNY
Opiekun naukowy: Krzysztof PARCZEWSKI
Analiza stateczności pojazdów użytkowych przeprowadzona na podstawie badań wózka widłowego
Commercial vehicle stability analysis based on forklift tests
Mateusz MOTYKA
Opiekun naukowy: Ireneusz WRÓBEL
Symulacja procesu spawania z wykorzystaniem metody elementów skończonych
Simulation of the welding process using the FEA
Bartłomiej NOWIŃSKI
Opiekun naukowy: Arkadiusz TRĄBKA
Analiza wpływu struktury wzmocnień na wybrane własności skrzynkowej konstrukcji ramy nośnej żurawia samochodowego
Influence of reinforcements on selected properties of box structure carrier frame of truck crane
Michał PENKAŁA
Opiekun naukowy: Andrzej MACZYŃSKI, Marcin HONKISZ
Stanowisko do badania drgań w układzie niezależnego zawieszenia pojazdu
Stand for testing vibrations in the independent suspension system of a vehicle
Anna PIEC
Opiekun naukowy: Jacek NOWAKOWSKI
Wpływ lepkości oleju silnikowego na parametry silnika tłokowego
Effect of viscosity of engine oil on piston engine parameters
Samuel SIVÁK, Silvia MALÁKOVÁ
Opiekun naukowy: Silvia MALÁKOVÁ
Możliwości zastosowania MES w analizie deformacji przekładni
Possibilities of FEM application in gearing deformation analysis
Volodymyr SOKOLOV, Artem PLATONENKO, Lidiia KUZMENKO
Scientific supervisor: Volodymyr BURIACHOK
Opracowanie niskobudżetowych analizatorów widma dla IoT i sieci czujników
Development of low-budget spectrum analyzers for IoT and sensor networks
Piotr SZCZYGIEŁ
Opiekun naukowy: Izabella RAJZER
Druk 4D – czym różni się od druku 3D
4D printing – how it differs from 3D printing
Mateusz ŚLIWKA, Kacper CIEŚLAR
Opiekun naukowy: Józef DREWNIAK
Stanowisko do wyznaczania sztywności polimerowych kół zębatych
Stand for determining the stiffness of polymer gear wheel
Matej URBANSKÝ, Peter KAŠŠAY, Michal PUŠKÁR
Supervisor: Jaroslav HOMIŠIN
Pneumatyczne sprzęgło elastyczne bębnowe stosowane w przemyśle motoryzacyjnym
Drum pneumatic flexible shaft coupling applicable in the automotive industry
Piotr WAJDZIK
Opiekun naukowy: Henryk WNĘK
Pomiary emisji wybranych związków spalin i zużycia paliwa pojazdu z napędem hybrydowym
Measurements of emissions of exhaust selected compounds and fuel consumption of a vehicle with hybrid drive
Artur ZAWADA
Opiekun naukowy: Jacek RYSIŃSKI
Robot humanoidalny – pierwsze kroki
The first steps of a humanoid robot
Piotr ZYZAK, Piotr SZCZYGIEŁ
Opiekun naukowy: Piotr ZYZAK
Problematyka znakowania laserowego kodów na elementach części maszyn
Problems of laser marking of codes on machine parts elements
Anna KUROWSKA, Joanna WRONA, Anna NIKODEM, Izabella RAJZER
Analiza homogeniczności dodatku modyfikującego w stopie polikaprolaktonu w oparciu o badania mikrotomografii komputerowej
Micro-computed tomography analysis of homogenicity of the modifying additive in the polycaproplactone melt

© 2015 Inżynier na miarę XXI wieku. All Rights Reserved.