Aliqua laboris adipisicing consectetur ex sunt duis eu non id aliqua sit duis. Ipsum minim ullamco exercitation est…

Get In Touch

Klauzula informacyjna

Deklaracja udziału w  pracach Koła Naukowego „Inżynier XXI wieku” działającego na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej,

43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej z siedzibą przy ulicy Willowej 2, 43-309 Bielsko-Biała,
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. nr 33 8279 344 lub adresem email: iod@ath.bielsko.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rejestracji oraz uczestnictwa w pracach Koła Naukowego „Inżynier XXI wieku” działającego na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białe w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);
 4. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku mogą być również przetwarzane w celu:
 • umieszczenia na stronie i fanpage uczelni oraz w mediach w celu informacji i promocji ATH,
 • prowadzenia monitoringu wizyjnego, w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt. a i f RODO;
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
 • podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające);
 • odbiorcami danych osobowych w postaci wizerunku będą osoby odwiedzające stronę i fanpage uczelni, czytelnicy, słuchacze, widzowie mediów, w których umieszczone zostaną materiały informacyjne i promocyjne;
 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:
 • przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody;
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do uczestnictwa w pracach koła naukowego;
 3. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzany w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu;
 4. Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Oświadczenie

Po zapoznaniu się z ww. Klauzulą Informacyjną oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej moich danych osobowych  umieszczonych w formularzu rejestracyjnym w celu określonym powyżej w pkt. 3 i 4 Klauzuli Informacyjnej.

Skip to content